REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO ODSASIADA.PL

I Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem strony: https://www.odsasiada.pl oraz fanpage na portalu Facebook: https://www.facebook.com/najlepszeodsasiada jest Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, ul. 1 Maja 13/3, 63-800 Gostyń, wpisany przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000230931, NIP: 6961761246, Regon: 300026415
 2. Serwis ma charakter darmowy i ogólnodostępny. Właściciel nie pobiera opłat za dodanie, przeglądanie oraz edycję danych.
 3. Prawa autorskie do Serwisu należą w całości do Administratora.
 4. Serwis internetowy OdSasiada.pl jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem  strony internetowej https://www.odsasiada.pl dostępnej przez 24 godziny na dobę.
 5. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne.
 6. Administracja nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych opisów oraz treści komunikatów przesyłanych przez użytkowników z formularzy kontaktowych.
 7. Serwis OdSąsiada.pl nie jest sklepem internetowym, wobec czego Administrator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane pomiędzy Ogłoszeniodawcami a konsumentami.

II Dodawanie ogłoszenia

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych poprzez Serwis ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 2. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do podawania w formularzu prawdziwe i pełne informacje oraz dane.
 3. Ogłoszeniodawcą może zostać mikro i małe przedsiębiorstwo, osoby prowadzące rolniczy handel detaliczny, osoby prowadzące działalność nierejestrową, których siedziba znajduje się na terenie powiatu gostyńskiego i którego działalność mieści się w jednej z wymienionych kategorii:
 • ŚWIEŻE – świeże warzywa i owoce, kwiaty, rozsady, sadzonki kwiatów, krzewów i drzew
 • PRZETWORY – wędliny, sery, oleje, przetwory owocowo-warzywne, miody
 • GASTRONOMIA – restauracje, bary, pizzerie, foodtrucki
 • RĘKODZIEŁO
 • ROZMAITOŚCI
 1. Wypełniony formularz dodawania ogłoszenia trafia na skrzynkę mailową Administratora, Administrator po analizie tekstu ogłoszenia przyporządkowuje Ogłoszeniodawcę do odpowiedniej kategorii i publikuje ogłoszenie w Serwisie.
 2. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość zamieszczonego przez niego opisu oferty oraz jej dostępność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, aktualność i zgodność opisu oferty w Serwisie ze stanem faktycznym.
 3. Usunięcie ogłoszenia jest możliwe na wyraźną prośbę Ogłoszeniodawcy przesłaną pocztą elektroniczną Administratorowi na adres kontakt@odsasiada.pl.

III Inne postanowienia

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), zdjęcia Towarów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot wyłącznych praw autorskich Administratora lub Ogłoszeniodawców. Powyższe elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

IV Polityka prywatności

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Ogłoszeniodawce, poprzez akceptację Regulaminu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r) dalej jako RODO, Administrator informuje, że dane osobowe Ogłoszeniodawcy przetwarzane będą w celach:
 • prowadzenia serwisu OdSasiada.pl;
 • prowadzenia statystyk i raportowania działań Stowarzyszenia jego członkom;
 • wykonania umowy cywilnoprawnej lub podjęcia na żądania Ogłoszeniodawcy działań, przed jej zawarciem(art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane te przetwarzamy do czasu zrealizowania umowy, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.
 • marketingowych, tj. przedstawienia Ogłoszeniodawcy oferty zawarcia umowy cywilnoprawnej, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Polega on na prowadzeniu działań marketingowych Stowarzyszenia i rozwijaniu jego działalności. Dane te przetwarzamy do momentu wniesienia przez Ogłoszeniodawcy sprzeciwu;
 • prowadzenia korespondencji telefonicznej, mailowej lub listownej, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Polega on na możliwości bieżącego kontaktu z Ogłoszeniodawcą oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania. Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
 •  wykonania ciążących na nas obowiązków księgowo-podatkowych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te przetwarzamy do momentu wskazanego w tych przepisach;
 • ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Polega on na możliwości ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
 1. Odbiorcami danych osobowych Ogłoszeniodawców będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 2. Dane osobowe Ogłoszeniodawców przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 3. Ogłoszeniodawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://odsasiada.pl/. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

V Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.
 2. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – Kontakt.